Mr Soh Gim Teik

soh-gim-teik-2016-ar-01-01-1

Partner
Finix Corporate Advisory LLP (EDB)